Zoekresultaat

In deze uitspraak gaat het om het budget dat de zorgaanbieder aan de cliëntenraad ter beschikking stelt. De cliëntenraad vindt dat dit te laag is. De LCvV beoordeelt of de cliëntenraad, met de middelen die de zorgaanbieder hem ter beschikking stelt, redelijkerwijs in staat is zijn taak uit te ..
Een cliëntenraad die is ingesteld bij een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg wil geen gebruik maken van de door zorgaanbieder beschikbaar gestelde ondersteuners. Zorgaanbieder heeft in totaal 5 medewerkers met deze functie cliëntenraadondersteuner in dienst. De raad stelt dat al deze ondersteuners dominant zijn en al te zeer inhoudelijk de ..
Een zorgaanbieder wil uit bezuinigingsnoodzaak de ondersteuning van cliëntenraden niet langer door een extern bureau maar door personeel in loondienst laten verrichten. De clientenraden die heel tevreden zijn over dit externe bureau verzetten zich hiertegen met een beroep op de samenwerkingsovereenkomst die tussen zorgaanbieder en de raden is gesloten. De LCvV ..
Het beschikbaar stellen van personele ondersteuning aan een cliëntenraad kan onderdeel uitmaken van de middelen die genoemd worden in art. 2 lid 2 sub b WMCZ. Of een geschil over de personele ondersteuning kan worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden hangt af van de inhoud van de art. ..
Een zorgaanbieder besluit om in het kader van bezuinigingen een aantal gespecialiseerde behandelcentra onder te gaan brengen in één organisatieonderdeel. Hierover had de zorgaanbieder advies dienen te vragen aan de cliëntenraden van betreffende behandelcentra in plaats van aan de Centrale Cliëntenraad. Verder wil de zorgaanbieder de bijbehorende cliëntenraden eveneens ..