Nieuws van de LCvV

Nieuwe leden LCvV

Met ingang van 1 april 2021 verwelkomt de LCvV twee nieuwe leden. De heer A.J.J. Kouwenhoven en mevrouw R.Dijkstra-van der Wolf zullen de commissie gaan versterken. Vanwege het rooster van aftreden neemt de LCvV per die datum dan afscheid van mevrouw mr. M.C. Heringa als commissielid.

Verwelkoming nieuwe instandhouders

Met ingang van 1 januari 2021 zijn er een aantal nieuwe organisaties aangesloten als instandhouders van de LCvV. Dit betreft: Jeugdzorg Nederland, De Federatie van Medisch Specialisten en een consortium van brancheverenigingen voor eerstelijnszorg (InEen, KNMT, KNGF en LHV).

Vacature commissielid

Met ingang van 1 maart 2021 ontstaat er een vacature in de commissie voor een lidmaatschap. De informatie hierover vindt u in deze pdf. Reageren is mogelijk tot 15 januari 2021.

Wijzigingen Wmcz 2020

Algemeen

Met ingang van 1 juli 2020 is de Wmcz uit 1996 vervangen door de Wmcz 2018. Door deze nieuwe wet verandert  ook op het gebied van medezeggenschapsgeschillen het een en ander. Het reglement (link) op basis waarvan de LCvV haar werkzaamheden als geschilbeslechter verricht, is vanwege de Wmcz 2018 aangepast.

Beroep tegen uitspraak commissie van vertrouwenslieden

Nieuw in de Wmcz 2018 is dat tegen een uitspraak van een commissie van vertrouwenslieden beroep open staat bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De beroepstermijn bedraagt drie maanden.

Naleving uitspraak commissie van vertrouwenslieden

Indien geen beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden , is die uitspraak bindend. Leeft de zorginstelling de uitspraak niet na, dan kan de cliëntenraad, na de zorginstelling hier op aangesproken te hebben, naleving van de uitspraak verzoeken aan de Ondernemingskamer. De beroepstermijn van drie maanden moet dan wel eerst verstreken zijn.

Instemmingsrecht

Het verzwaard adviesrecht van een cliëntenraad uit de oude wet is in de nieuwe wet vervangen door instemmingsrecht. Dit instemmingsrecht is van toepassing op meer onderwerpen dan voorheen bij het verzwaard adviesrecht het geval was. Wanneer een cliëntenraad niet instemt en de zorginstelling wil het besluit toch vaststellen, dan dient de zorginstelling zich te wenden tot een commissie van vertrouwenslieden. De commissie beoordeelt in zo’n geval

  • of de beslissing van de cliëntenraad om geen instemming te geven onredelijk is danwel
  • of de instelling zwaarwegende redenen heeft om dit besluit te nemen.

Is het antwoord op een van deze vragen bevestigend, dan kan de commissie vervangende toestemming geven.

Verplichting een cliëntenraad in te stellen

Deze verplichting geldt vanwege de Wmcz 2018 voor meer zorginstellingen dan voorheen het geval was. Wanneer een zorginstelling, ondanks een verzoek daartoe van een delegatie van cliënten of vertegenwoordigers, geen cliëntenraad instelt, kan dit aan een commissie van vertrouwenslieden worden voorgelegd. Voorheen was de kantonrechter bij dat soort geschillen bevoegd. De kantonrechter is echter in de Wmcz 2018 niet meer als geschilbeslechter opgenomen.

Ontbinden van een cliëntenraad

Wanneer een zorginstelling en/of een delegatie van cliënten of vertegenwoordigers mening is dat een zittende cliëntenraad structureel tekortschiet in zijn taakvervulling kan dit leiden tot ontbinding van de cliëntenraad. Geschillen over dit onderwerp kunnen sinds 1 juli 2020 ter beoordeling aan een commissie van vertrouwenslieden worden voorgelegd.

Toezicht

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de naleving van de Wmcz 2018 door zorginstellingen en kan in het uiterste geval een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Wijzigingen LCvV bezetting

Met ingang van 1 januari 2020 heeft LCvV twee nieuwe leden: mevrouw mr. I. Kruit en de heer E.J.K. Boldingh.

Vanwege het vervullen van de zittingstermijn stopt mevrouw mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn per die datum als voorzitter. Zij wordt opgevolgd door de huidige waarnemend voorzitter, de heer mr. D.J. Buijs.

Ook de heer mr. A.J. Heerma van Voss neemt na acht jaar lidmaatschap afscheid van de commissie per 1 januari 2020. Mevrouw mr. I. Kruit is benoemd als nieuwe waarnemend voorzitter.

Landelijk Congres Cliëntenraden 2019

Het jaarlijkse Congres Cliëntenraden vindt dit jaar plaats op woensdag 4 december a.s. in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. Thema dit jaar is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018).  De voorzitter en secretaris van de LCvV verzorgen er een workshop over geschilbeslechting en wat er op dat punt gaat veranderen onder de nieuwe wet. Het congres is bedoeld voor cliëntenraden, bestuurders, ondersteuners cliëntenraden en Raden van Toezicht van zorgorganisaties die langdurige zorg aanbieden.

Het congres wordt georganiseerd door LOC Waardevolle zorg en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) samen met het ministerie van VWS. Deelname is gratis, aanmelden kan via een link die te vinden is op de websites van zowel NCZ, Vilans als LOC.

Spoedprocedure

Met ingang van 1 juli 2019 kent de LCvV de mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening, ook wel ‘de spoedprocedure’ genoemd. Wanneer sprake is van een geschil met een spoedeisend belang dan kan er binnen 10 werkdagen na indiening van het verzoek een zitting worden gehouden en wordt binnen 10 werkdagen na de zitting een uitspraak gedaan. Dergelijke uitspraak heeft rechtskracht totdat de reguliere (bodem)procedure is gevolgd. Voor meer informatie over deze procedure zie de veelgestelde vragen op deze website.

Informatie

Dit is de website van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV wordt in stand gehouden door ActiZ, GGZ Nederland, NVZ, VGN, Jeugdzorg Nederland, Consortium van brancheverenigingen eerstlijnszorg, FMS, LOC, LSR en KansPlus. Met vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de secretaris van de LCvV.