Uitspraak 20-006 Ingrijpende verbouwing, overgangsrecht

Een verpleeghuis is toe aan een ingrijpende verbouwing. Aan de cliëntenraad is in 2019 een voorstel gedaan over de wijze waarop de raad in lijn met de nieuwe Wmcz betrokken kan worden bij het verbouwingstraject. Dat voorstel is afgeslagen. Op adviesaanvragen over de verbouwing en wijziging in de maaltijdvoorziening (na de verbouwing zelf koken op de afdeling in plaats van centraal bereide maaltijden afnemen) volgen vele vragen en negatief advies. Over een sociaal plan wordt geen advies gegeven.

De zorginstelling laat weten na doorvoering van enkele aanpassingen verder te willen met de uitvoering. De cliëntenraad roept daarop de nietigheid in van de voorgenomen besluiten over de verbouwing en de maaltijdvoorziening. De zorginstelling vraagt de LCvV de besluiten, inclusief het sociaal plan te beoordelen. De clientenraad verzoekt de LCvV te gelasten de uitvoering stil te leggen minimaal een jaar en om alle gevraagde extra informatie te ontvangen.

Het medezeggenschapstraject in deze heeft zich uitgestrekt over de datum waarop de nieuwe wmcz in werking is getreden en de oude wet is ingetrokken. De commissie merkt op dat de wetgever hiervoor geen handvatten heeft meegegeven. Er is alleen overgangsrecht gemaakt voor geschilprocedures rondom de datum van 1 juli 2020, maar niet voor adviestrajecten die zich over die datumgrens heen uitstrekken. De commissie oordeelt dat wanneer een voor 1 juli 2020 aangevangen adviestraject aan de LCvV worden voorgelegd, deze zoveel mogelijk beoordeeld zal moeten worden op basis van de nieuwe wettelijke maatstaven. Redelijkerwijs kan dit echter niet betekenen dat alle adviesaanvragen die voor 1 juli gestart zijn, als van geen waarde beschouwd moeten worden of dat deze opnieuw naar nieuw recht doorlopen zullen moeten worden. 

Aanmaakdatum: 06-10-2020

Gerelateerde documenten

Uitspraak 18-004 Verhuizing dagbesteding
Uitspraak 18-004 Verhuizing dagbesteding

Een zorgaanbieder heeft het voornemen om de dagbesteding van een groep Wmo cliënten te verhuizen naar een andere locatie. De andere locatie betreft een intramurale opnamelocatie voor mensen in een gevorderd stadium van dementie. Die locatie heeft een mooie grote ruimte op de begane grond waar weinig gebruik van wordt ..

Uitspraak 11-001 Adviesrecht bij besluit mindering begeleidingsuren
Uitspraak 11-001 Adviesrecht bij besluit mindering begeleidingsuren

Cliëntenvertegenwoordigersraad is het oneens met een besluit om de begeleidingsuren op een woongroep (VGZ) in het weekend te minderen. Op dit besluit van zorgaanbieder is op grond van de WMCZ noch op grond van de instellingsregeling rond cliëntmedezeggenschap verzwaard advies van toepassing. Gewoon adviesrecht is hier wel van toepassing ..

Uitspraak 19-010  Informeren cliëntenraad over Wkkgz calamiteitenonderzoek
Uitspraak 19-010 Informeren cliëntenraad over Wkkgz calamiteitenonderzoek

Een zorgaanbieder informeert een lokale cliëntenraad over de voorgenomen uitvoering van een calamiteitenonderzoek naar het overlijden van een cliënt. De cliëntenraad neemt kennis van het plan van aanpak en geeft aan er vanuit te gaan te zijner tijd het onderzoeksrapport te zullen ontvangen. De zorgaanbieder laat vervolgens nadat het ..

Uitspraak 09-007 Informatieverstrekking over kandidaat-directeur
Uitspraak 09-007 Informatieverstrekking over kandidaat-directeur

De raad van toezicht wil een nieuwe algemeen directeur benoemen. De cliëntenraden hebben over deze benoeming een positief advies gegeven. Daarna ontvingen de cliëntenraden, uit anonieme bron, informatie over de stand van zaken bij de uitvoering van een reorganisatie van de organisatie waaraan de beoogde algemeen directeur leiding gaf. ..