Uitspraak 12-002 Aanstelling locatiemanager

Zorgaanbieder heeft een voorgenomen besluit tot herstructurering voorgelegd aan de drie lokale cliëntenraden die actief zijn binnen de instelling alsmede aan andere medezeggenschapsorganen. De cliëntenraad die partij is in deze procedure stond positief tegenover dit voorgenomen besluit, uitgaande van de locatieindeling die daarin werd voorgesteld en veronderstellende dat voor dat (nieuwe) managementfunctie van het organisatieonderdeel waar zij onder zou vallen, een vacature gesteld zou worden.

Het na verloop van tijd vastgestelde besluit ziet er echter anders uit; dit zou mede door de adviezen van andere medezeggenschapsgremia zijn ingegeven. Een en ander leidt er toe dat er intern werving volgt en waaruit dan één kandidaat naar voren komt voor de managementsfunctie. Tegen deze persoon heeft betreffende locale raad diverse bezwaren. Een negatief verzwaard advies over de voorgenomen aanstelling volgt.

De LCvV constateert dat de inrichting van de cliëntmedezeggenschap bij deze organisatie op diverse punten is achtergebleven bij de ontwikkelingen en dat deze lokale raad daardoor niet effectief heeft kunnen adviseren over de (procedure voor deze) aanstelling maar min of meer voor een voldongen feit is geplaatst en dat het hele feitencomplex tot de slotsom leidt dat niet conform de WMCZ is gehandeld.

Aanmaakdatum: 18-05-2012

Gerelateerde documenten

Uitspraak 09-002 Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan
Uitspraak 09-002 Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan

De zorgaanbieder heeft in het kader van een reorganisatie een clustermanager benoemd. De cliëntenraad en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat de zorgaanbieder in principe de cliëntenraad gelegenheid behoort te geven verzwaard advies uit te brengen bij een benoeming van een clustermanager. In dit geval heeft de zorgaanbieder ..

Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden
Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden

Deze uitspraak van de LCvV gaat over de vraag of een besluit om regiohoofden te benoemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De LCvV concludeert dat de regiohoofden geen afdelingshoofden zijn, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m Wmcz. Het besluit over hun benoeming valt ..

Uitspraak 11-003 Vrijwilligers als lid van een cliëntenraad
Uitspraak 11-003 Vrijwilligers als lid van een cliëntenraad

Een zorgaanbieder kan in redelijkheid besluiten een bepaling in het art. 2 tweede lid sub aWMCZ reglement op te nemen die vrijwilligers (onbezoldigd medewerkers) uitsluit van cliëntenraadslidmaatschap. Dit omdat betreffende vrijwilligers in vergelijkbare relatie tot zorgaanbieder staan als betaalde medewerkers en waardoor conflict van plichten of belangenverstrengeling niet denkbeeldig is. 

Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg
Uitspraak 19-002 Benoeming van een manager zorg

Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.
Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de ..