Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven kandidaten. Een sociaal plan kan niet de toepassing van medezeggenschapsrecht doorkruisen of uitsluiten.

In een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling zullen partijen met elkaar dienen af te spreken op welke wijze de cliëntenraden betrokken worden bij de aanstelling van locatiehoofden. Het is aan partijen en niet aan de LCvV om dit in te gaan vullen.

Aanmaakdatum: 15-01-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 12-003 Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders
Uitspraak 12-003 Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders

Bij zorgaanbieder heeft een reorganisatie plaatsgevonden die tot aanstelling van Woonzorgmanagers heeft geleid welke managers bepaalde taken van de teamleiders hebben overgenomen. Na de reorganisatie worden er tevens teamleiders van locatie gewisseld. De cliëntenraad heeft over deze interne overplaatsingen van teamleiders niet kunnen adviseren en zorgaanbieder is van mening ..

Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd
Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd

Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die ..

Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden
Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden

Deze uitspraak van de LCvV gaat over de vraag of een besluit om regiohoofden te benoemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De LCvV concludeert dat de regiohoofden geen afdelingshoofden zijn, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m Wmcz. Het besluit over hun benoeming valt ..

Uitspraak 09-002 Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan
Uitspraak 09-002 Verzwaard adviesrecht bij benoeming op basis van sociaal plan

De zorgaanbieder heeft in het kader van een reorganisatie een clustermanager benoemd. De cliëntenraad en de zorgaanbieder zijn het erover eens dat de zorgaanbieder in principe de cliëntenraad gelegenheid behoort te geven verzwaard advies uit te brengen bij een benoeming van een clustermanager. In dit geval heeft de zorgaanbieder ..