Uitspraak 20-003 Ontbinden en vervangen van een centrale cliëntenraad

Een zorgaanbieder verzoekt de LCvV te beoordelen of het voorgenomen besluit om de centrale cliëntenraad te ontbinden en met de lokale raden te gaan zorgen voor vervanging, in redelijkheid genomen kan worden. De CCR verzet zich tegen dit besluit en tegen het voorleggen hiervan aan de LCvV.

De voorzitter van de LCvV oordeelt dat de huidige Wmcz (1996) geen (proces)voorschriften bevat terzake van dergelijke besluiten en dat op grond van jurisprudentie de kantonrechter in dergelijke zaken bevoegd is. Anders is dat wanneer een reglement uitdrukkelijk bepalingen bevat over beëindiging van lidmaatschap en/of vervanging van raden en daarbij de LCvV dan heeft aangewezen als bevoegde geschilinstantie. In de Wmcz 2018 die met ingang van 1 juli 2020 in werking treedt is een commissie van vertrouwenslieden wel bevoegd dergelijke verzoeken te beoordelen.

Aanmaakdatum: 25-05-2020

Gerelateerde documenten

Uitspraak 16-002 Opheffing en vervanging van een cliëntenraad
Uitspraak 16-002 Opheffing en vervanging van een cliëntenraad

Cliëntenraad zegt het vertrouwen op in een nieuw aangestelde regiomanager en verwijt deze gedurende een jaar telkens gebrek aan kennis en kunde. De regiomanager stelt dat de cliëntenraad haar onheus bejegent en niet met haar wil samenwerken.

Zorgaanbieder besluit dat deze cliëntenraad opgeheven en vervangen dient te worden omdat hij ..

Uitspraak 19-008 Zittingstermijnen, adviesrecht invoering nieuwe medezeggenschapsstructuur, vergoeding kosten advocaat
Uitspraak 19-008 Zittingstermijnen, adviesrecht invoering nieuwe medezeggenschapsstructuur, vergoeding kosten advocaat

Een lokale cliëntenraad is het niet eens met de inhoud en wijze waarop een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de zorgaanbieder wordt ingevoerd waarbij een werkgroep en de centrale cliëntenraad (CCR) het voortouw hebben mogen nemen. De zorgaanbieder geeft aan te wachten op een voorstel van de werkgroep en de CCR ..

Uitspraak 17-005 Nieuwe medezeggenschapsstructuur
Uitspraak 17-005 Nieuwe medezeggenschapsstructuur

Zorgaanbieder vindt herstructurering van de medezeggenschapsstructuur noodzakelijk omdat niet alle zorgontvangers/zorgsoorten vertegenwoordigd worden. Wmo-cliënten, thuiszorg en ambulante voorzieningen  zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Ook speelt mee dat de situatie bij de bestaande raden afwijkt van wat er ooit op papier is afgesproken; er is sprake van onderbezetting, bepaalde leden ..

Uitspraak 17-004 Opheffing van een lokale cliëntenraad
Uitspraak 17-004 Opheffing van een lokale cliëntenraad

Een zorgaanbieder besluit dat een lokale cliëntenraad wordt opgeheven en dat daarvoor in de plaats een bewonerscommissie ingesteld zal worden. Deze cliëntenraad is het niet eens met dit besluit en legt de zaak ter beoordeling voor aan de LCvV. Zorgaanbieder voert aan dat de lokale raad niet meer past ..