Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven kandidaten. Een sociaal plan kan niet de toepassing van medezeggenschapsrecht doorkruisen of uitsluiten.

In een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling zullen partijen met elkaar dienen af te spreken op welke wijze de cliëntenraden betrokken worden bij de aanstelling van locatiehoofden. Het is aan partijen en niet aan de LCvV om dit in te gaan vullen.

Aanmaakdatum: 15-01-2021

Gerelateerde documenten

Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd
Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd

Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die ..

Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units
Uitspraak 08-001 Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units

Deze uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een zorgaanbieder en een verwantenraad. Het geschil gaat over de vraag of de zorgaanbieder de verwantenraad gelegenheid moet geven om verzwaard advies uit te brengen over de benoeming van de hoofden van drie units. Eén van de units verleent ambulante zorg, ..

Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden
Uitspraak 07-002 Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden

Deze uitspraak van de LCvV gaat over de vraag of een besluit om regiohoofden te benoemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De LCvV concludeert dat de regiohoofden geen afdelingshoofden zijn, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m Wmcz. Het besluit over hun benoeming valt ..

Uitspraak 12-002 Aanstelling locatiemanager
Uitspraak 12-002 Aanstelling locatiemanager

Zorgaanbieder heeft een voorgenomen besluit tot herstructurering voorgelegd aan de drie lokale cliëntenraden die actief zijn binnen de instelling alsmede aan andere medezeggenschapsorganen. De cliëntenraad die partij is in deze procedure stond positief tegenover dit voorgenomen besluit, uitgaande van de locatieindeling die daarin werd voorgesteld en veronderstellende dat voor ..