Uitspraak 20-007 LCvV niet bevoegd

Een zorgorganisatie verzoekt wegen verstoorde samenwerking en diverse geschilpunten te bemiddelen en instemming te verlenen voor het besluit tot aanstelling van een ambtelijk ondersteuner voor de cliëntenraad en het besluit tot vaststelling van een nieuwe op de Wmcz2018 gebaseerde medezeggenschapsregeling.  Ook wordt verzocht een voorlopige voorziening te treffen die het de cliëntenraad (CR) verbiedt om interne communicatie aan externen te verspreiden en met externen over concrete casusposities te communiceren waarmee de privacy van de zorgorganisatie en diens cliënten wordt geschaad.

Het medezeggenschapsreglement van de zorganisatie heeft niet de LCvV als bevoegde geschilbeslechter aangwezen en de cliëntenraad erkent de bevoegdheid niet zodat de LCvV de zaak niet in behandeling kan nemen.

Aanmaakdatum: 11-12-2020

Gerelateerde documenten

Uitspraak 21-001  Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden
Uitspraak 21-001 Adviesrecht bij aanstelling locatiehoofden

Meningsverschil over hoe de Wmcz (oud) en Wmcz2018 toegepast dienen te worden bij de aanstelling van locatiehoofden. De LCvV oordeelt dat voor 1 juli 2020 de zorginstelling ten onrechte geen verzwaard advies aan lokale raden heeft gevraagd over diverse voorgenomen aanstellingen. Dit betrof zowel interne overplaatsingskandidaten als extern geworven ..